Pomona Valley Auditorium, Pomona CA flyer 28.11.83